CNC Backplot Editor

Download  |  Kupować  |  O nas  |  Kontakt
Download  |  Kupować  |  O nas  |  Kontakt

Znajdź oprogramowanie, którego zawsze szukałeś – ponad 190 opracowanych przez nas programów.
Znajdź oprogramowanie, którego zawsze szukałeś

[ <<< Poprzedni ]

Kup za 59 EUR  

Este site em alemão. Diese Seite auf Deutsch.Este site em Inglês. This page in English.Este site em francês. Ce site web en français.Este site em italiano. Questo sito in lingua italiana.Este site em espanhol. Este sitio web en idioma español.Este site em holandês. Deze website in het Nederlands.Ce site en Portugais. Este site em português.This page in Russian. Этот сайт на русском языке.This page in Czech. Tato stránka v češtině.

CNC Backplot Editor 1.0

(~1600 KB) EUR 59
Poniýsza aplikacja umoýliwi Ci stworzenie dowolnego programu w jćzyku G-Code. Pomoýe Ci w pisaniu programów w jćzyku NC, nauki tych programów lub teý w ich debugowaniu. Nasze oprogramowanie wspomaga standardowe polecenia G-Code, wywoůania podprogramów i programowanie makro z instrukcjami IF oraz pćtlami WHILE itp. Aplikacja przedstawia graficznŕ reprezentacjć programowanej w G-Code úcieýki narzćdzia w izometrycznym rzucie 3D.

Moýesz skonfigurowaă aplikacjć do interpretacji G-Code w trybie tokarki lub frezarki (format kodów A lub B).

Twój program w G-Code bćdzie przedstawiony z wyróýnionŕ skůadniŕ poleceń w edytorze. Edytor umoýliwia bardzo szybkie otwieranie, edytowanie oraz zapisywanie programów nie wićkszych niý 2 GB i napisanych w G-Code. Osiŕgneliúmy to dzićki zaimplementowaiu w programie naszej technologii „Text Editor Lighting fast”. Edytor wspomaga nieskończonŕ liczbć uýyă komend undo i redo. Wszystkie dane wejúciowe mogŕ byă automatycznie konwertowane do wielkich liter. Moýliwe jest równieý skonwertowanie wszystkich znaków istniejŕcych plików do wielkich liter.

Importuj pliki DXF i konwertuj je do formatu G-Code bŕdę eksportuj úcieýkć narzćdzia Twojego programu NC w postaci pliku DXF.

Aplikacja moýe byă równieý uýyta do odnajdywania bůćdów w kodzie G-Code. Po kliknićciu na linić w widoku 3 D odpowiednia linia kodu G-Code zostanie zaznaczona w edytorze. Jeúli odnajdziesz linić w edytorze, końcowy punkt narzćdzia tool movement bćdzie zaznaczony w widoku 3 D. Moýesz uruchomiă program w trybie linijka po linijce. W kaýdej chwili moýesz go teý zatrzymaă bŕdę spowolniă. Moýliwe jest równieý uruchomienie aplikacji od bŕdę do konkretnej linii kodu, jak równieý uruchomienie jednej bŕdę wićcej wybranych linii kodu. Po aktywowaniu specjalnego okienka narzćdzia Calculate/Show variables moýesz równieý sprawdziă aktualne wartoúci wszystkich zmiennych. W modusie pause modus dzićki poleceniu Calculate/Render moýesz obliczyă wartoúă kaýdego wyraýenia (jak np. [SIN(#100)*#101]) dla zmiennych aktualnej linii kodu.

Funkcja DNC umoýliwia transfer Twoich programów do maszyny CNC. Program pozwala Ci przeksztaůciă kod ęródůowy nastćpujŕcymi sposobami: usuwanie komentarzy, znaków spacji, pustych linii, bloków. Moýesz równieý wprowadziă spacje lub przenumerowaă bloki. W przypadku przenumerowania bloków nasze oprogramowanie automatycznie zaktualizuje bloki GOTO.

Program w obecnej wersji jest w stanie wyúwietliă równieý kod ESSI.

Uwaga: Choă poniýsze oprogramowanie zostaůo stworzone z najwićkszŕ moýliwŕ starannoúciŕ, nie moýemy zagwarantowaă, ýe jest w peůni wolne od bůćdów. Poszczególne obrabiarki CNC mogŕ interpretowaă kod G-Code w róýny sposób. Nie moýemy zagwarantowaă, ýe Twoja obrabiarka CNC bćdzie interpretowaă program G-Code w ten sam sposób jak nasze oprogramowanie. Nie odpowiadamy za ewentualne szkody Twojej obrabiarki CNC.

Pobieranie CNC Backplot Editor

Kup CNC Backplot Editor za 59 EUR
Copyright (c) 1998-2024 by CAD-KAS Kassler Computersoftware GbR